Hopeakodon henkilöstö

Hopeakodon pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus. Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan. Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Hopeakodossa voi opiskella ammattiin oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita on palvelukodissa työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa näyttöjä.

Koulutuspohja

Hopeakodossa on moniammatillinen henkilöstörakenne. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, fysioterapeutti, geronomeja, lähihoitajia, hoiva-avustaja, laitoshuoltaja ja suur-talousesimies.

Muu koulutus

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella. Henkilöstön koulutukset perustuvat asiakkaiden palveluiden tarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja lakimuutoksiin. Hyvällä koulutuksella ja riittävällä perehdytyksellä varmistetaan se, että asukkaamme saavat hyvää, laadukasta palvelua.  Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen uudistumiseen. Koulutukset toteutetaan sekä sisäisenä että ulkoisena koulutuksena. Sisäinen koulutus on Hopeakodon itsensä organisoimaa koulutusta henkilöstölle. Sisäisiä koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on koko henkilöstön kouluttaminen vuosittain sekä ajankohtaisten asioiden päivittäminen koulutussuunnitelman mukaisesti. Ulkoiset koulutukset suunnitellaan kehityskeskustelujen sekä asukaslähtöisten tarpeiden perusteella. (Asiakkaiden palveluiden tarpeisiin liittyviä koulutuksia on itsemääräämisoikeuskoulutus. Vuoden 2020 koulutuksia: Lain ja asetusten edellyttämiä koulutuksia henkilöstölle EA-1 koulutus, ensisammutus, LOVE- lääkeluvat. Muu koulutus henkilöstön työhyvinvointi, kehittämiskoulutus ja työnohjausta, sisäisen auditoinnin koulutus.)

Tyhy-toiminta

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen tuen mallilla, työterveyshuollon palveluilla, työnohjauksella, kehityskeskusteluilla sekä koulutuksilla. Henkilökunta pystyy vaikuttamaan autonomisen/ergonomisen työvuorosuunnittelun kautta vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen. Työturvallisuudesta huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla sekä toimintaohjeilla. Lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut toimittaa Terveystalo Oy. Henkilöstön työhyvinvointia on selvitetty työhyvinvointikyselyllä.

Työnohjaus

Työnohjausta on järjestetty säännöllisesti ryhmätyönohjauksena. Työnohjaajana on toiminut työnohjaaja Heikki Lampinen.

Hopeakodossa on erilaisia virikeryhmiä

Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.